ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCHRIJFCURSUSONLINE

1. Inschrijvingen en betalingen


1.1 Cursisten gaan door inschrijving een cursusovereenkomst aan met Schrijfcursusonline.

 

 

1.2 Bij inschrijving heeft de cursist betalingsplicht voor het gehele bedrag van de cursus. Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus op het bankrekeningnummer van Schrijfcursusonline ontvangen te zijn.

 

1.3 Voor aanvang van de eerste les ontvangt de cursist een factuur voor het cursusgeld. De factuur dient binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling kan zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Schrijfcursusonline de overeenkomst met cursist worden verbroken. Indien de cursist met tijdige betaling in gebreke blijft, kan Schrijfcursusonline, na een ingebrekestelling van minstens 30 dagen, de vordering ter (buiten)gerechtelijke incasso uit handen geven, in welk geval de deelnemer gehouden is de totale kosten van incasso te vergoeden.

 

 

1.4 Plaatsing van cursisten gebeurt op volgorde van inschrijving. Als een cursus vol is, wordt contact opgenomen met de betrokken cursisten om een alternatief voor te stellen. Indien er geen passende oplossing gevonden wordt, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld worden geretourneerd.

 

 

1.5 Schrijfcursusonline heeft het recht een deelnemer te weigeren indien naar het inzicht van Schrijfcursusonline niet wordt voldaan aan de gestelde toelatingscriteria.

 

 

1.6 Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde cursus behoudt Schrijfcursusonline zich het recht om de cursus later te laten starten of om de cursus niet door te laten gaan. Als dit het geval is, wordt contact opgenomen met de cursist om een alternatief voor te stellen. Indien er geen passende oplossing gevonden wordt, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld worden geretourneerd.

 

 

1.7 Afwezigheid bij, het afbreken of annuleren van een cursus, ongeacht de daarvoor opgegeven reden geeft geen recht op vermindering of teruggave van het cursusgeld.

 

2. Aansprakelijkheid

 

 

2.1 Schrijfcursusonline is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van cursisten en/of derden, noch voor letsel van cursisten en/of derden.

 

2.2 Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan een de cursus. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van het volgen van de cursus kan Schrijfcursusonline daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden.

 

3. Annuleringsvoorwaarden

 

3.1 De cursussen van Schrijfcursusonline vinden alleen doorgang bij voldoende belangstelling. Mocht de cursus waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven onverhoopt niet doorgaan, dan stelt Schrijfcursusonline de cursist daar uiterlijk een week voor de start van de cursus van op de hoogte.

 

3.2 Zodra de cursist een cursusbevestiging heeft ontvangen, is de inschrijving definitief. Als een deelnemer na bevestiging de cursus wil annuleren, is hij de volledige cursusprijs verschuldigd. De cursist heeft veertien dagen bedenktijd, waarbinnen deze kosteloos een aanmelding ongedaan kan maken. De sluitingsdatum voor alle cursussen is veertien dagen vóór aanvang cursus. Indien tijdspanne tussen de definitieve inschrijving en de sluitingsdatum minder dan veertien dagen is, dan geldt de bedenktijd tot sluitingsdatum inschrijving. Indien de cursist binnen de bedenktijd annuleert, restitueert Schrijfcursusonline het cursusgeld binnen twee weken. Annuleert een cursist later dan de hiervoor genoemde termijn, dan brengt Schrijfcursusonline het volledige tarief in rekening.

 

3.3 Indien een docent door overmacht niet instaat is een cursus of onderdeel van een cursus te verzorgen, behoudt Schrijfcursusonline zich het recht voor de bijeenkomst te verzetten.

 

4. Bescherming persoonsgegevens

 

4.1 De door de cursist versterkte gegevens worden opgenomen in de administratie van Schrijfcursusonline. Het betreft naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentenbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.

 

4.2 De cursist heeft recht tot toegang tot en tot verbetering en/of verwijdering van de eigen gegevens. Indien de cursist geen informatie meer wilt ontvangen, kan dat schriftelijk of per mail worden medegedeeld aan de administratie van Schrijfcursusonline. Informatie van de cursist wordt door Schrijfcursusonline vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld tenzij wettelijke regelingen of rechterlijke uitspraken hiertoe dwingen.

 

5. Intellectueel eigendom

5.1 Het is de cursist niet toegestaan om door Schrijfcursusonline ter beschikking gestelde documenten, cursusmateriaal of ander materiaal voor een ander doel te gebruiken dan voor de betreffende cursus, aan een ander -al dan niet om niet – ter beschikking te stellen of te vervreemden.

 

6. Klachtafhandeling

 

6.1 Indien een cursist niet tevreden is vraagt Schrijfcursusonline de cursist contact op te nemen. Een cursist kan zijn klacht melden via annemarie@hetschrijfcentrum.nl.

 

6.2 Binnen twee werkdagen nadat Schrijfcursusonline de klacht heeft ontvangen, neemt Schrijfcursusonline contact met op met de cursist. Blijkt de klacht (gedeeltelijk) gegrond? Dan ontvangt de cursist een voorstel tot genoegdoening. Als de cursist daarmee instemt, is de klacht afgehandeld.

 

6.3 Op alle geschillen met betrekking tot de cursusovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

6.4 Schrijfcursusonline streeft ernaar de klacht binnen een maand af te handelen. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen dertig dagen in kennis gebracht waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens zal Schrijfcursusonline een indicatie geven wanneer uitsluitsel gegeven kan worden. De uitspraak van de rechter is bindend. Klachten worden tot 2 jaar na afhandeling bewaard.